Начало » Новини » О Б Я В А

О Б Я В А

30 октомври 2017

На 30.10.2017 г. между Държавен фонд „Земеделие” и Народно читалище Храм-паметник „Христо Ботев – 1879”, гр. Козлодуй е сключен Договор № 06/07/2/0/00870 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от „Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, за изпълнението на одобрен проект № 06/07/2/0/00870, а именно „Оборудване и обзавеждане на Народно читалище Храм-паметник „Христо Ботев – 1879”, гр. Козлодуй”.

Основната цел на проекта е за нуждите на Народно читалище Храм-паметник „Христо Ботев – 1879”, гр. Козлодуй, предоставящо културни услуги на населението на територията на Община Козлодуй, да бъде закупено оборудване и обзавеждане, в т. ч.: професионална сцена, система за ефектно осветление, светлодиодна стена, мултимедийна система, озвучителна система, компютърна техника, климатична техника, мебели, надписи с обемни букви, интериорни и екстериорни табели и знамена.

С реализацията на проекта и постигане на определените резултати ще се създадат устойчиви ползи за цялото население на Община Козлодуй, ще се създадат условия за икономически растеж и разнообразяване на селските райони и не на последно място ще се подобри привлекателността на обществената културна организация.

Новини

Няма коментари to “О Б Я В А”

Leave a Reply

(required)

(required)